Search
پست ثابت

cafe-webniaz.irسلومــ بچه ها 
cafe-webniaz.irمنــ  مریمـ ساداتـ  هستمـ 
cafe-webniaz.ir بهـ وبمـ خوشـ اومدید... 
cafe-webniaz.irاینـ وبلاگـ یکسریـ قوانینـ دارهـ که باید حتمنـ اونا رو رعایتـ کنید 
cafe-webniaz.ir1- کپیـ -----> ممنوعـ 
cafe-webniaz.ir2- ورود بیـ  جنبه ها------> ممنوعـ 
cafe-webniaz.ir3- توهینـ  ------> ممنوعـ 
cafe-webniaz.ir4- نظر نشــــهـ فــراموشـ
cafe-webniaz.ir5- هکر نامحترمـ خواهشـ میکنمـ هکـ نکنـ ... 
cafe-webniaz.ir6- با تبادلـ لینکـ همـ موافقمـ 
cafe-webniaz.ir7- ورود هرگونهـ هوو و رقیبـ عشقیـ ممنوعهـ 
cafe-webniaz.ir8- نیاز به نویسندهـ همـ ندارمـ لطفنـ درخواستـ نویسندهـ همـ ندید...
cafe-webniaz.ir9- ورود پسرا یا آقایونـ مطلقاً ممنوعـ
cafe-webniaz.irاگهـ اینـ قوانینـ رو قبولـ کردید خوشـ اومدید
cafe-webniaz.ir اگهـ نهـ اونـ دکمهـ ضربدر رو بزنـ از وبمـ خارجـ شو 
cafe-webniaz.irدیگهـ حرفیـ نیسـ .. 
cafe-webniaz.irفدایـ همتونـ 
بایـــــــــــــــــــــــــــــــ  

[ جمعه 1 مرداد 1395 ] [ 03:31 ب.ظ ] [ MariwO.O:) ] [ نظرات خون آشامی () ]
.خاطره گذشته

یه روز من و میزوگی و تارو  رفتیم بیرون ...
 بعد ازظھر میخواستیم بریم اومدیم پایین..
.من داشتم از خیابون رد میشدم که برم طرف ماشین یھویی میزوگی داد زد:  مریم مواظب باش...!
من برگشتم و دیدم یه ماشین داره با نھایت سرعت میاد طرفم... 
یھویی میزوگی پرید و منو ھل داد ماشین محکم خورد به میزوگی و میزوگی پرت شد...
نفسم بند اومده بود...
خ کرده بودم...
اون چیزی که دیدم باورم نمیشد...
مردم داد میزدن:شمارش رو بردارین داره در میره... ب
ھمه یه جا جمع شده بودن..
.با احتیاط به ھمه نزدیک شدم...ھی میگفتن زنگ بزنین امبولانس تا دیر نشده...ھمه رفتن کنار...تارو کنار میزوگی بود و دستش رو گرفته بود... 
میزوگی از ھوش نرفته بود...به سختی نفس میکشید اما ظاھرا سالم بود...میزوگی کنار رفت تا من کنار میزوگی باشم نشستم و با صدای لرزان گفتم:تو که چیزیت نیست...پاشو...منو اذیت نکن...
 میزوگی با نفس نفس به سختی گفت:ظاھرم...سالمه..اما...از درون...
صورتش از درد پیچید...دستش رو گرفتم...سرد سرد بود...سعی کردم با گرمای خودم گرمش کنم...ذھنم خالی خالی بود.....تارو کنارم نشسته و مواظب من بود یھو چزیم نشه... میزوگی...خیلی درد داشت...صدای امبولانس به گوشمون رسید...مردمی که دورمون بودن میگفتن:خدارو شکر زود اومد... من با شنیدن صدای امبولانس تازه ذھنم شروع به کار کرد...یه ماشین به میزوگی زده بود...اگه...اگه میمرد چی؟ رنگم پرید...چشمانم پر اشک شد...کم کم داشت بلایی که سرمون اومده بود رو درک میکردم کم کم به ھق ھق افتادم...میگفتم:خوب میشی...خوب میشی... امبولانس رسید...نمیخواستم از میزوگی جدا بشم...میترسیدم...تارو منو از میزوگی جدا کرد...پزشک اون امبولانس جلواومد و بعد از معاینه ی میزوگی سری تکون داد...سر تکون دادن دکترا معمولا معنی خوبی نداره... تو بغل تارو زار زدم...تارو ھم اشکش در اومده بود به صورت زمزمه دم گوشم میگفت:خواھر گلم ناراحت نباش... اون حالش خوب میشه گریه نکن... با گریه گفتم:اگه چیزیش بشه چی؟اگه منو ترک کنه چی؟ای خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا... اونو تو امبولانس گذاشتن...خودمو از دست سوبا ازاد کردم...به طرف امبولانس رفتم و خواھش کردم که بذارن منم باھاشون برم... قبول کردن و من سوار شدم وکنار میزوگی نشستم...کلی چیز میز بھش وصل بود دستش رو گرفتم...بی جان بود...رنگش به شدت پریده بود...دستش رو به لبم چسبوندم چشام رو بستم و اروم گریه میکردم...خیلی حالم بد بود دلم میخواست با تمام وجود فریاد بزنم... به بیمارستان رسیدیم...تارو ھم با ماشین پشت امبولانس میومدن...وقتی از امبولانس پیاده شدم یه لحظه سرم گیج رفت و افتادم...فاطمه سریع به طرفم اومد و کمکم کرد بلند شم...ھمدیگرو بغل کردیم و ھمینجوری گریه میکردیم... وارد بیمارستان شدیم...میزوگی رو یه راست بردن اتاق عمل...دکتری ازمون پرسید که ایا مشکل یا بیماری خاصی داره؟ما ھم گفتیم ناراحتی قلبی داره...دکتره ھم ھنگامی که داشت میرفت گفت:عمل سختی در پیشه.... تارو به ھمه زنگ زده بود بعد از یه مدت ھمه رسیدن... اول از ھمه فائزه و فاطمه  و ماتسو...فاطمه و فائزه سریع اومدن و گفتن:چی شده؟داداشم کجاست؟؟؟ من که تازه کمی اروم شده بودم دوباره اشکم در اومد تارو ھمه چی رو توضییح داد...فاطمه اشکش در اومد و پیش من نشست و منو بغل کرد کلی گریه کردیم...تو عمرم انقدر احساس بد نداشتم... کم کم ھمه رسیدن..کیمی و واکی...شیوا و کاکرو...ھانیه و شینگو... سوبا و سانایی تقریباً ھمه اومدن... ھمه نگران بودن...من سرم رو گذاشته بودم روی پای تارو تا تارو ارومم کنه...از بچگی ھمیشه تارو باعث ارامشم میشد...اون با ملایمت دستش رو روسرم میکشید و با به یاد اوری خاطرات بچگی سعی میکرد منو اروم کنه...اما ھیچ فایده ای نداشت... بعد از 5یا6 ساعت دکتر اومد بیرون...سراسیمه به طرفش رفتیم...گفت:تو عمل به مشکلی بر نخوردیم...خون ریزی داخلی داشت...نمیتونیم بگیم حالش خوبه...باید به ھوش بیاد...دعا کنین... من انگار یھو زیر پام رو خالی کردن...تعادلم رو از دست دادم...ضعف کرده بودم...بعد از اینکه اب قند بھم دادن گفتم میخوام میزوگی رو ببیننم... وارد اتاق شدم...میزوگی رو تخت بودو پاش شکسته بود...دوباره گریم گرفت به کنارش رفتم و نشستم...گفتم: میزوگی جونم...مگه قول نداده بودی از پیشم نری...مواظب خودت باشی و تا اخر عمر با ھم باشیم؟مگه قرارمون این نبود؟پس چرا ھمه چی یھو اینجوری شد؟تو چرا تو این تختی؟من الان باید اینجا باشم...تو به خاطر من به این روز افتادی...منو ببخش...ھمش تقصیر منه... و کلی درد و دل کردم... یه مدت گذشت اما ھیچ نشانی از ھوشیاری دیده نشد...دکترا قطع امید کرده بودن...اما من راضی نمیشدم... یه روز تو اتاقش بودم باھیکارو فاطمه که یھویی صدای بوق گوش خراشی به گوشمون رسید...میزوگی ضربان نداشت... ھمه موندیم...باورمون نمیشد...گفتم:نه.....نه امکان نداره...... صدای دویدن اومد...چندین دکتر و پرستار وارد اتاق شدن و مارو بیرون کردن...تارو و ماتسو اومدن و پرسیدن:چی شده؟ اما نیازی به جواب نبود...خودشون فھمیدن...ماتسو گفت:ای وای من...امکان نداره... تاروگفت:نه...این درست نیست... بعد به من نگاه کرد...من به در خیره شده بودم...صدای دستگاه شوک اومد...گریم در اومد و گفتم:نه...نباید اینطوری بشه... رو زمین نشستم و گفت:ھمش تقصیر منه...من الان باید به جای میزوگی باشم اون به خاطر من به این روز افتاده من ھرگز خودمو نمیبخشم... ناگھان فکری به ذھنم رسید بلند شدم و به طرف در رفتم وباز کردم و گفتم:چی میخواین؟ھر چی بخواد بھش میدم...فقط ندارین بمیره...حتی قلبمو بھش میدم...ھر چی میخواین بگین...فقط نذارین بمیره نذارین بمیره...التماستون میکنم... فاطمه امد و گفت:چی میگی مریم؟زیاده روی نکن...این حرفا چیه میزنی؟ گفتم:اگه اون بمیره منم میمیرم...ھمش تفصیر منه...اگه میزوگی نباشه وجود منم بی فایدست... ھمونجا دم در نشتم و زار زار گریه کردم که ناگھان................. ضربان برگشت...ھمه با ناباوری به ھم نگاه کردن....میزوگی برگشت...... ارامشی وصف ناپذیر بھم چیره شد...چشام رو بستم و خدا رو شکر کردم...ھمه نفس راحتی کشیدن... من یک لحظه ھم از اتاق بیرون نمیومدم...به شدت لاغر شده بودم.. اما بالاخره بعد از یه ھفته از اون ماجرا میزوگی چشمانش رو باز کرد... حالا ھمه از خوشحالی گریه میکردیم...منکه اصلا یه لحظه ھم از میزوگی جدا نمیشدم...حسابی درب و داغون شده بود میزوگی...بیچاره اصلا ھیچ کاری نمیتونست بکنه...دکتر گفت که قلبش ھم به شدت ضعیف شده و باید از ھر ھیجانی دوری کنه یه مدت خونه نشین بشه...بعد از یه مدت طولانی بلاخره مرخص شد اما فعلا نشسته تنگ دل من...البته منکه از خدامه ھمیشه پیشم باشه... اون طرفی ھم که به میزوگی زد پیدا نشده ھنوز ولی پلیسا ھنوز در حال جست وجو ھستن... خدا نکنه این اتفاق برای کسی بیفته که واقعا زھر مار

[ دوشنبه 30 مرداد 1396 ] [ 09:27 ق.ظ ] [ MariwO.O:) ] [ --- () ]
الگوی بچگی من (علی دایی )

عکس های علی دایی,عکس های علی دایی و همسرش,عکس های علی دایی با همسرش,[categoriy]

عکس دیروز 

عکس های علی دایی,عکس های علی دایی و همسرش,عکس های علی دایی با همسرش,[categoriy]
عکس امروز 

این عکس رو گذاشتم به یاد زمان بچگیم که الگوی من علی دایی بود 

الانم تلویزیون نشون میده بهم میگن مریم بیا الگوت داره حرف میزنه 

[ یکشنبه 29 مرداد 1396 ] [ 12:16 ب.ظ ] [ MariwO.O:) ] [ -- () ]
فالو کنید پیج قبلیم هک شده
برای ورود به پیجم  MariwO.0@ کلیک کنید

یا روی این عکس کلیک کنید 

بعد روی فالو کلیک کنید ممنون از همه 

خواهش میکنم 
 

پیج قبلی هک شد متاسفانه 

[ شنبه 28 مرداد 1396 ] [ 04:14 ب.ظ ] [ MariwO.O:) ] [ --- () ]
تیزر جدید کم آوردم مهدی احمدوند

[http://www.aparat.com/v/j02Hi]

تیزر آهنگ کم آوردم  مهدی احمدوند بزودی


Image result for coming soon 


[ شنبه 28 مرداد 1396 ] [ 12:42 ب.ظ ] [ MariwO.O:) ] [ --- () ]
.


تیزر اگه بارون بباره کنسرت مهدی احمدوند 
[http://www.aparat.com/v/d4XcC]
اینم آهنگ لیلی مهدی احمدوند 
[http://www.aparat.com/v/RqtiP]
تا اطلاع ثانوی این وب بخاطر نداشتن موضوع و انگیزه و حوصله و نداشتن نظر آپ نمیگیردد میدونم چرا نظر نمیدید چون وبم مزخرفه حتی رمانایی که مینوشتم بخاطر همین دیگه رمان نمینویسم 

تصمیم دارم وبمو ببندم نه که برای موقت میخوام دکمه حذفو بزنم برای همیشه انگیزه نداررررررررم هیچ وقت 

با اجازه همتون 

[ شنبه 28 مرداد 1396 ] [ 09:55 ق.ظ ] [ MariwO.O:) ] [ --- () ]
.


Image result for ‫خوشحالی یعنی چپ دست باشی‬‎


Image result for ‫خوشحالی یعنی چپ دست باشی‬‎
Image result for ‫خوشحالی یعنی چپ دست باشی‬‎
عکس و تصویر خوشحالی یعنی چب دست باشی


شادی یعنی .......♥♥
چپ دست باشی مثل خودمs32.gif

[ یکشنبه 22 مرداد 1396 ] [ 10:44 ق.ظ ] [ MariwO.O:) ] [ --- () ]
برای پنجمین سالرد زلزله ورزقان - اهر 91/5/21

[http://www.aparat.com/v/lRhQK]

قسمت اول .... 

[http://www.aparat.com/v/s51hE]
 

قسمت دوم 


[ شنبه 21 مرداد 1396 ] [ 05:05 ب.ظ ] [ MariwO.O:) ] [ --- () ]
جاتون خالی

[http://www.aparat.com/v/h8LW4]

سلام 

جاتون خالی رفتیم رامسر 

سوار پاندول فضایی شدیم 

من باعث شدم دامادمون و خواهرم سوار شن 

دامادمون انیقدر ترسیده بود خواهرم هم همین طور 

وای یکی داد میزد غلط کردم 
یکی داد میزد گوه خوردم 

دامادمون که خواهرم حسابی فحش داد 
بعد خواهرم از ترس سکوت کرده بود دامادمون فک کرده سکته کرده 
هی میگفت فاطمه یه چیزی بگو 
نرگس که همون اول هنوز حرکت نکرده بود پیاده شده بود 
من که کلن فقط میخندیدم 
ولی خیلی دیر تموم شده بود البته برای ما این طوری بود وگرنه چند دقیقه بیشتر نیستا 

البته این فیلم مال ما نیس 

و ما شب رفته بودیم خخخخخ 

ولی خیلی حال داده بود 

در ضمن حوصله آپ کردن وبمو ندارم 

با عرض پوزش از همه 

البته شما هم نظر نمیدید که من انگیزه آپ کردن داشته باشم 

[ دوشنبه 16 مرداد 1396 ] [ 08:14 ق.ظ ] [ MariwO.O:) ] [ --- () ]
--


ســــــــــــلام 

خوبیـــــــــــد 


نظرررررات وبمو باز کردم البته میدونم کسی نظر نمیده هااااااااا 

ولی بی خیال خواستید نظر بدید نخواستید ه ندید 

برام مهم نیس 

منم برای شما مهم نیستم 

بای 

[ شنبه 7 مرداد 1396 ] [ 02:50 ب.ظ ] [ MariwO.O:) ] [ --- () ]
روز دخــــــــــــــــــــــتر:)

Image result for ‫روز دختر مبارک‬‎

Related imageروز عزیزای دل بابا
ناموس داداشا
هووی مامانا
دخی منگولا
جینگول مینگولا
روز دختر خوشگلا مبارک

[ سه شنبه 3 مرداد 1396 ] [ 10:27 ق.ظ ] [ MariwO.O:) ] [ --- () ]
:(

Image result for ‫رفتن بهتره تا موندن و بی ارزش شدن‬‎

[ دوشنبه 2 مرداد 1396 ] [ 11:12 ق.ظ ] [ MariwO.O:) ] [ --- () ]
خــداحافظی عروس از خونه پــدرش

[http://www.aparat.com/v/D0V8H]


[ یکشنبه 1 مرداد 1396 ] [ 03:52 ب.ظ ] [ MariwO.O:) ] [ --- () ]
...:(


ســـــــــــــــــلام دوستان 

خوبیـــــــد؟

از نظـــــــــراتی که دادی متشکــــــــــــــرم 

چطور از همـــــــتون تشــــــــــــکر کنم ... 

 واقعن از همــــــتون ممنونم که به یادم بودید  

فهمــــــیدم خیلـــــــــــی مهمم  

فک کنم نباشم کسی نگران نمیشه که چـــــــرا نیستم  

تصمیم گــــرفتم ...

 از این دفعـــــــــه هر کــــــــی بهـــــــم نظـــر داد 

منم تو وبـــــــــــش نظـــــــر میدم ...

 البته شاید وبمو بحذفم

 وبی که نه نظر داره نه بازدید کننده اصلن برای چی باشه ...

 دلــــــــــــــــخورم از همتون بجــــــــــز می میســـــاکی (یلدا) 

خوب حرفـــــــــــــی نیس فقط درباره رمانم بگم وقتی کسی سر نمیزنه نظر نمیده چرا وقتم هدر بدم رمان بنویســــــــم 

در ضمن وب من نیازی به نویسنده نداره ... 

لطفن در خواست نویسنده شدن ندید ... همیــــــــــــــن 

بـــــــــــــای 

[ شنبه 31 تیر 1396 ] [ 08:58 ق.ظ ] [ MariwO.O:) ] [ --- () ]
دوربین مخفی

[http://www.aparat.com/v/y5pqU]

[ شنبه 24 تیر 1396 ] [ 08:11 ق.ظ ] [ MariwO.O:) ] [ --- () ]
تولد عاطقه


عاطفه تولدت مبارک 

همین 


[ دوشنبه 19 تیر 1396 ] [ 12:34 ب.ظ ] [ MariwO.O:) ] [ --- () ]
خبــــــــــــــــــــــــــــر

ســـــــــــــــــــــــــــلام 

بچه ها میخوام یه خبر بدم 
تصــــــــــــــمیم گرفتـــــــــــــــــــــم رمانمو شــــــــروع کنم .. 

اول از همـــــــه اسم رمانم چـــــی بزارم ؟ 

 
خلاصه داستان ...

درباره یه دختری به اسم نیهان (خودم) که تنها زندگی میکرده چون در بچگی در حادثه ای پدر و مادرشو از دست میده و تنها با داداشش زندگی میکنه  بعد یه سری اتفاقات میافته ... 

که بیوگرافی نیهان(خودم) بعدا براتون میزارم 

امیدوارم از این رمان خوشتون بیاد ... 

همین دیگه .... 

فعلن [ یکشنبه 18 تیر 1396 ] [ 10:22 ق.ظ ] [ MariwO.O:) ] [ --- () ]
خنده دار

[http://www.aparat.com/v/Ip54D]

[http://www.aparat.com/v/wuFfN]

[ شنبه 17 تیر 1396 ] [ 11:34 ق.ظ ] [ MariwO.O:) ] [ --- () ]
حال و روز من


عکس بالا نشون دهنده حال و روز منه 
همش خون دماغ میشم معلوم نیس چه مرگمه 

خسته شدم آه 

خوب نمیشم الان چند روزه این طوریم 

دکتر رفتم گفته خونم مشگل داره کلی آزمایش نوشته 


خوب دیگه حلالم کنید .... 


بای 

[ سه شنبه 13 تیر 1396 ] [ 07:42 ق.ظ ] [ MariwO.O:) ] [ --- () ]
عکس عشقام

Image result for ‫میزوگی‬‎
Image result for ‫تارو میساكی‬‎
Image result for ‫لایتو میساکی‬‎
Related image
Image result for ‫آیاتو ساکاماکی‬‎
Image result for ‫جومونگ‬‎
Image result for ‫یوری جومونگ‬‎
Image result for ‫علی ضیا‬‎
 

دیگه یادم نمیاد اگه یادم اومد میزارم 

[ دوشنبه 12 تیر 1396 ] [ 07:31 ق.ظ ] [ MariwO.O:) ] [ --- () ]
...


اعتقادات شخصی هر فرد مثل مسواک میمونه  
لطفا مسواکتان را به زور تو حلق همه نکنید

اعتقادات شخصی هر فرد مثل مسواک میمونه لطفا مسواکتان 

را به زور تو حلق همه نکنید!!

[ یکشنبه 11 تیر 1396 ] [ 10:32 ق.ظ ] [ MariwO.O:) ] [ --- () ]
...

سلام 
من اومــــــــــــــــدم 

فقط خواستـــــــــــــــــم ابراز وجود کـــــــــــــــــنم  

خو میخوام  داستــــــان بنویســــــــــــم آخرش غم انگـــــــیزه 

ایشــــــــاله بزودی مینویســــــــــم ... اگه تعداد نظـــــــرات زیاد شه 

قالب وبمـــو عوض کنم یا نه 

آهنگ وبمو چی 

بزودی وب تغییر میکنـــــــــــــــع 

خو حــــــــرفی ندارم 

فعلنی 


[ شنبه 10 تیر 1396 ] [ 07:50 ق.ظ ] [ MariwO.O:) ] [ --- () ]
هی رفیق

❤ رفیـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـقْ
     ❤ فـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـْردای
         ❤شیریـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـْنتو 
            ❤قربـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـْانیـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـْه 
         ❤گذشـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـْته ی 
     ❤تلخـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـْت 
❤نکـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـْن 
  ❤زندگـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـْی
        ❤مثـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـْل 
             ❤    آب.    
                ❤لیـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـْوان 
             ❤ترک خـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـْورده
         ❤میمـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـْونه 
    ❤بخـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـْوری 
❤تـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـْموم 
  ❤ میـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـْشه 
      ❤نخـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـْوری
           ❤حـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـْروم
                 ❤میشـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْْـِْـِْـِْـْهٍٍٍ
باشه رفیقم?

[ جمعه 9 تیر 1396 ] [ 02:10 ب.ظ ] [ -*❤✿✿✿( مهتاب )✿✿✿❤* ] [ نظرات () ]
خاصیم


#
خاص 

゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字ﺧـــــــ☆ハート★ のデコメ絵文字ـــــﻮﺩﻡ   ﺁﺱ☆green☆ のデコメ絵文字 ゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字

゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字ﺭﻓﯿــ゜*はーと*゜ のデコメ絵文字ــــﻘﺎﻣــﻢ ﺧـــــﺎﺹ☆green☆ のデコメ絵文字゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字

゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字ﺩﻧﯿـﺎ ﻣــــﺎﻟــﻪ  ﻣـــــﺎﺳـ☆ハート★ のデコメ絵文字ـــــﺖ゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字 

゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字ﮔــــــﻮﺭ ﭘـــﺪﺭ ﺍﻭﻧـــﯽ ﮐـــﻪ ﻣـــﺎ ﺭﻭ ﻧــﺨــﻮﺍﺳــﺖ゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字

゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字ﺳـــــﺮﻣـــوﻥ  ﺑـــــﺎﻻﺳـــــﺖ゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字 

゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字ﭼــــﻮﻥ ﺑـــﺎﻻ ﺳــﺮﻣـــﻮﻥ ﺧـــかわいい のデコメ絵文字ـﺪﺍﺳﺖ☆green☆ のデコメ絵文字゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字

゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字ﺍﯾﻨــــﻢ ﺭﺍﻩ ﺭﺍﺳـــﺖ゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字

゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字ﻭﺍﺳــﻪ ﺍﻭﻧــــﯽ ﮐـــﻪ ﻣــــا ﺭﻭ  ﻧﺨﻮﺍﺳــــﺖ゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字

゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字ﻭﺍﺳـــــﻪ ﻫﻤﯿـــﻦ ﭼﻨــــﺪ ﺟﻤـــــﻠﻪ ﺳــــﺖ゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字

゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字ﮐــــﻪ ﺑﻪ ﻣــــــﺎ ﻣﯿﮕـــــــــﻦ 笑顔_m.gifـــخـــﺂﺹ☆green☆ のデコメ絵文字゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字"

゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字ﺁﺭﻩ  ایــــن جوریـــــ顔。笑う_m.gــــﺎﺳـــ☆green☆ のデコメ絵文字 !゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字

 

 
 

 آیـــڪـــלּ هــاے یڪے یڪـ בפּنہ    آیـــڪـــלּ هــاے یڪے یڪـ בפּنہ     آیـــڪـــלּ هــاے یڪے یڪـ בפּنہ


[ پنجشنبه 8 تیر 1396 ] [ 02:09 ب.ظ ] [ -*❤✿✿✿( مهتاب )✿✿✿❤* ] [ نظرات () ]
فاز


Image result for ‫عکس فاز سنگین‬‎


❁شما یه آدمـــِـــــــــــ ⇙⇙⇙ 
HOT 
دورُ بَریاتـــــــــــــ همه⇙⇙⇙ 
LAT 
فازِتَمـــــــ گیریم که⇙⇙⇙ 
QAT 
مامـــــــ نمیرسیم به⇙⇙⇙ 
PAT 
فیلمــِ خوبی بود√هـــــه√⇙⇙⇙ 
CUT 
بازی تمامـــــ،کیشــــــــــُ⇙⇙⇙ 

MAT

– – – – – – – – – – ✘ – – – – – – – – – ➜


✘✘واسـم ” اُفــــت ” داره دیگه

بخوام با “تـــــــو” باشم

اصٓن ” تُـــــف ” بـــِ اون روزایى

كــــ با ☜تـــــــو☞ داشتـــم…. ✘✘


– – – – – – – – – – ✘ – – – – – – – – – ➜


اَعصابَم مِثله چشمام سـَـــــــگ داره

☜ بَچّه خُشگِل ☞

فاصِلَتو حِــــــــفظ كُن

✘ تا تیكه پــــــــاره نَشُدی ✘


– – – – – – – – – – ✘ – – – – – – – – – ➜


Image result for ‫عکس فاز سنگین‬‎


♂ﻧـﯿــــﺎﺯﯼ ﺑــِـﻪ ﭘــَـﺮﻭﺍﺯ ﻧـﯿـــﺴـﺖ♂

ﻫَـﻤـﯿــــﻦ ﭘـــﺎﺋـﯿــﻦ ﺑـﺎﻟـــــﺎﺗَــــﺮ ﺍﺯ ﺧِﯿـﻠـــﯿـﺎم


– – – – – – – – – – ✘ – – – – – – – – – ➜


مـا اَز اوناشـیم کـِه

↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜

بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم..

بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘


– – – – – – – – – – ✘ – – – – – – – – – ➜


�� ﻣﻦ ﻓﻘـــــــﻂ رو ﻣـــــــــــــﺦ ﻣﯿــــــﺮﻡ ��

⛔ ﺍﺻــــــــﻼ دﻭس نـــــــﺪﺍﺭم ⛔

ﺗــــــﻮ ﺩﻝ❤ ﺑــــــــــــــــــــــﺮﻡ ��.


– – – – – – – – – – ✘ – – – – – – – – – ➜


Image result for ‫عکس فاز سنگین‬‎


♜اِرتِفـــاعِ چِشـــمَم خِیلــی زیـادِه➜

آدَمـــایی کِه اَزَشْ اُفتــادَنْ⇩

هیچـوَقت دیــدِه نَشُـــدَنْ✘✘✘


– – – – – – – – – – ✘ – – – – – – – – – ➜


لآبٌدْ حَــــــــــرف نَدارَم.؟.؟.؟

کـــــه

میـــــ خــــوان حرفــــــــــْ دَرآرَن.!.!.!


– – – – – – – – – – ✘ – – – – – – – – – ➜


♥♥♡ﻫـَـﺮ ﻭَﻗــﺖ ﺧــﻮﺍﺳــﺘــﮯ ☜♚

�� ﺍَﺯ ﺩَﺳــﺖ ﮐـﺴـﮯ ﻧــﺎﺭﺍﺣـَـﺖ

✘ ﺑـﺸﮯ . .

✘ ﺍﻭﻝ ﯾﮧ ﻧﮕﺎ ﺑﮧ ��

↬ ﺳـﺮ ﺗـﺎ ﭘـﺎﺵ ﺑﻨـﺪﺍﺯ ↫ ✘

ببین ﺍﺭﺯﺷـﺸـﻮ ﺩﺍﺭﻩ ��

ﯾـﺎ ﻧـﮧ ! ✘


– – – – – – – – – – ✘ – – – – – – – – – ➜


♧آپــــدِیت شُــــــدَم… ↯↯

تو ورژن جدیــــــدَم خیـــــلیآ تــٌــــو زندگیم نیــــــستَن!!!!


– – – – – – – – – – ✘ – – – – – – – – – ➜


فازمونـ بد جور سنگینهـ

بهتره دور و برم نپلکی....

چون

بد

میبینی.....

[ چهارشنبه 7 تیر 1396 ] [ 02:06 ب.ظ ] [ -*❤✿✿✿( مهتاب )✿✿✿❤* ] [ نظرات () ]
اون که سره


 

↫₰♚ اُوٰنـٍکٍـــهْٰ اًزّ مــٰٰا سًـــرٍهْ 

 

♚ خُــــدّٰا بْـــٰٰــالـٰٰا سـًــرٍهٰ 

 

♚#شــــــــــک نکــــــــــن ♚₰↬

[ چهارشنبه 7 تیر 1396 ] [ 02:06 ب.ظ ] [ -*❤✿✿✿( مهتاب )✿✿✿❤* ] [ نظرات () ]
بد شدی دیگه
بعضے وقتا مجبورے تو فضاے بغضت بـפֿـنـ ב ے...


בلت بگیره ولے בلگیرے نـڪنے …


 شاڪے بشے ولے شـڪایت نـڪنے …


 گریـہ ڪنے اما نزارے اشـڪات پیـבا بشن …


פֿـیلے چیزارو ببینے ولے نـבیـבش بگیرے …


פֿـیلے ها בلتو بشـڪنن و تو فقط سـڪوت ڪنے …

[ سه شنبه 6 تیر 1396 ] [ 01:59 ب.ظ ] [ -*❤✿✿✿( مهتاب )✿✿✿❤* ] [ نظرات () ]
...

سلام 

پس از یه هفته تصمیم گرفتم وبمو باز کنم 

بعد اسمم عوض کردم  شدم نیهان 

حوصله آپ کردنم ندارم ... 

اگه دوست داشتید اگه براتون مهم بودم(البته میدونم برای کسی مهم نیستم)  نظر بدید 

حرفی ندارم بای 

[ یکشنبه 4 تیر 1396 ] [ 10:09 ق.ظ ] [ MariwO.O:) ] [ --- () ]
19 خرداد تولدممم مبارک

Related image

تـــــــــــولدمــــ مبــــــــــــــــارک 

Image result for ‫تولد یه جیگری نزدیکه‬‎

Related imageImage result for ‫تولد یه جیگری نزدیکه‬‎
Image result for ‫تولد یه جیگری نزدیکه‬‎
Related image

[ جمعه 19 خرداد 1396 ] [ 12:00 ق.ظ ] [ MariwO.O:) ] [ نظرات () ]
تولد من

Image result for ‫تولد یه جیگری نزدیکه‬‎

Image result for ‫تولد یه جیگری نزدیکه‬‎

[ سه شنبه 16 خرداد 1396 ] [ 12:00 ق.ظ ] [ MariwO.O:) ] [ --- () ]
تولد ...

Image result for ‫تولد یه جیگری نزدیکه‬‎
Related image


فقط 6 روز دیگــــــــــــــــهــ تولدمـــهـــ 

هوراااااااا دستـــ دستــــ

[ شنبه 13 خرداد 1396 ] [ 12:00 ق.ظ ] [ MariwO.O:) ] [ --- () ]
LastPosts
Pages